Regulamin strony internetowej www.komorowscy-bus.pl

Postanowienia ogólne:
a) Z.P.T. Komorowscy Michał Komorowski ul. Kwiatowa 6, 42-242 Marianka Rędzińska stanie się Administratorem Pani/Pana danych osobowych,
b) dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na Pana/Pani zapytanie,
c) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
d) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi nam odpowiedź na Pana/Pani zapytanie złożone za pośrednictwem stron internetowej
e) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
f) dane osobowe będą przetwarzane w warunkach zapewniających ich ochronę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
g) dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
W zakresie określonym w pkt. a)-f) powyżej oświadczenia, żądania lub pytania należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres kontakt@komorowscy-bus.pl lub pisemnej na adres Z.P.T. Komorowscy Michał Komorowski ul. Kwiatowa 6, 42-242 Marianka Rędzińska